Домашнее задание В2-1, 2020 - Школа Конфуция в Екатеринбурге


Домашнее задание В2-1, 2020

Дата Домашнее задание
9.3 抄写第十五课,课文一的生词,每个三遍。
9.7 抄写课文一的课文一遍
9.10 抄写课文二的生词三遍
9.14 抄写课文二一遍
9.17 完成练习4,会话练习,并背诵。
9.21 阅读并复述课后阅读。
9.24 抄写第十六课,课文一的生词一遍
9.28 抄写课文一的课文,背诵前半部分。
10.1 抄写课文二的生词,并背诵意思。
10.5 抄写课文二的课文,背诵六个句子。
10.8 完成练习四。
10.12 完成“了”语法的练习。
10.15 阅读并复述课后阅读。
10.19 抄写第十七课课文一的生词,并背诵词意。
10.22 抄写课文一前半部分,并背诵。
10.26 抄写课文二后半部分,并背诵。