Домашнее задание Д4-2, 2019

Дата Домашнее задание
4.10.2019 写作文《我的旅行计划》
8.10.2019 抄写一遍课文一
11.10.2019 写作文《旅行要带什么?》
15.10.2019 造句
18.10.2019 完成课本184页练习6:用下列句式写一写你的旅行
22.10.2019 抄写五遍生词
25.10.2019 完成课本189页练习4:将下列句子翻译为俄语
29.10.2019 抄写句子(10个句子,每个句子抄一遍)
1.11.2019 造句
5.11.2019 抄写一遍课文
8.11.2019 抄写句子并翻译
12.11.2019 用所学的“动词重叠形式”造句
15.11.2019 造句(10个句子)
19.11.2019 复习第一、二课重点生词、语法、句型(复习内容传智whatsup)
22.11.2019 1. 继续完成练习7、8       2. 抄写一遍生词
26.11.2019 抄写一遍课文
29.11.2019 复习